Bases

Bases 2016                                                                                             |Esp.|
L'Ajuntament de Salou convoca la biennal IX Premi Salou de Recerca Pictòrica 2016 -Memorial José Luis Rubio Sáez- amb l'objectiu de fomentar l'experimentació, la innovació i la reflexió en l'àmbit de la pintura referides tant a qüestions de tipus formal com de contingut i estimular la constant evolució tècnica i / o conceptual de l'art pictòric en la contemporaneïtat des de la divulgació i reconeixement de les aportacions individuals més destacables. El certamen ret homenatge a l'empresari José Luis Rubio Sáez, el seu mecenes i veritable impulsor i compta amb el patrocini dels seus hereus a través de l'empresa Estructures Ferru S.A.
 
La present convocatòria es regeix per les següents bases:

1. Dotació
El Premi Salou està dotat amb la quantitat de 6.000 euros i no podrà ser dividit ni declarat desert, s'estableixen a més un primer i un segon accèssits dotats amb 1.500 euros i 800 euros respectivament, quantitats a les quals s'aplicarà la retenció impositiva legal. Només el premi principal comporta la cessió de l'obra, la qual passarà a formar part del fons d'art de l'Ajuntament de Salou. El guanyador serà convidat a fer una exposició, en data a convenir, al Centre Cultural Torre Vella de Salou.

2. Participants
La participació és gratuïta i oberta a tots els artistes de qualsevol nacionalitat majors de 18 anys que tinguin un domicili actual de contacte en territori espanyol. Els guanyadors d'anteriors edicions del Premi Salou (no afecta els accèssits) no podran concórrer a les dues següents.

3. Requisits de les obres
Cada autor podrà presentar una obra recent (realitzada no abans de 2014)  que no hagi estat premiada en altres concursos. S'admetran tot tipus de suports (no necessàriament bidimensionals) de tècniques i les seves mescles sempre que sigui evident algun tret d'especificitat pictòrica; en cap cas una obra obtinguda i / o reproduïble mitjançant procediments mecànics o digitals serà acceptada com a pictòrica si no ha sofert cap manipulació en aquest sentit; en cas de suscitar dubtes d’aquesta índole serà resolutiu el criteri del jurat. L'obra ha de ser única, no efímera, i amb garanties de conservació i permanència, autònoma i autosuficient ( no dependrà de cap estri extern ni requerirà un entorn espacial específic) però pot tenir il•luminació pròpia. Les dimensions no seran inferiors a 80 cm en cap dels seus costats ni excedir els 200 cm d'alt, ni els 170 cm d'amplada. Les peces múltiples si van a paret s'ajustaran igualment a aquestes mateixes dimensions màximes aplicables al rectangle imaginari que ocupin un cop col•locades, i cas d'anar a terra tampoc superaran aquesta mateixa superfície. El pes total de l'obra no ha d'excedir els 25 kg.. Es presentarà sense marc, tret que aquest formi part integrant de la peça, i cas de ser imprescindible serà tipus llistó. Tampoc durà vidre ni elements fàcilment trencables. Al bastidor o en el revers s'indicarà la posició correcta. Si consta de diferents mòduls (amb un màxim de 4 si van penjades a paret) o requereix un muntatge concret, s'hauran d'incloure les instruccions. No s'admetran muntatges excessivament complexos, delicats o perillosos.

4. Procediment d'inscripció i d'elaboració del dossier
A la weblog del concurs premisaloupintura.blogspot.com el concursant haurà d'omplir el formulari de preinscripció. El dossier es remetrà del 2 al 31 de maig  a: Ajuntament de Salou, Regidoria de Cultura, Pg. 30 d'Octubre, 43840 SALOU. En la citada weblog s'informarà de tot el relatiu al certamen al llarg del seu desenvolupament. Les consultes o dubtes es dirigiran al formulari de contacte o al correu electrònic
info@premisaloupintura.org.
El jurat avaluarà i seleccionarà les obres a concurs a partir de la documentació rebuda en els dossiers que elaboraran els participants segons les següents indicacions:
El dossier es presentarà en doble format: suport tradicional ( carpeta ) i també digital ( CD o DVD ).

Carpeta ( dossier paper ). S'ajustarà a la mida normalitzat DIN A4 amb un màxim de 8-10 pàgines i contindrà la següent documentació en aquest ordre :
  • Formulari d'inscripció (Descarregar AQUÍ ) i foto personal de l'autor.
  • Fotocòpia del DNI , o document equivalent per als estrangers residents , que no tinguin residència d'indicar un domicili de contacte dins el territori espanyol.
  • Currículum ( màx. una pàgina, aprox . 30 línies ) amb el següent ordre: a . Lloc de residència; b. Formació , beques i premis , c . Selecció d'exposicions i fires .
  • Memòria tècnica- conceptual de l'obra que es presenta a concurs i del treball de recerca en què s'inscriu ( màxim una pàgina de 30 línies ) .
  • Documentació gràfica de l'obra a concurs impresa en qualitat suficient ( resolució aconsellada 300 dpi mín 13x18 ) acompanyada d'altres obres recents ( entre 4 i 6 ) totes elles amb indicació de mesures, tècnica i data d'execució .
CD / DVD ( Dossier digital amb textos en Word i imatges en jpg ) a la caràtula i en el propi disc figurarà l'escrit : Premi Salou 2016 i el nom del concursant (suposem Ana Martín ) . Inclourà els següents arxius amb els epígrafs , continguts i característiques que a continuació s'especifiquen:


Tipus de document
Nom de l’arxiu
Format/Resolució/Pes
Formulari d’inscripció anaMARTIN_form.doc document de Word
Foto tipus DNI anaMARTIN_foto.jpg jpg
Currículum anaMARTIN_cv.doc document de word
Memòria tècnicoconceptual i llista de fotos amb indicació de títol, mides, tècnica i data d’execució de cada obra anaMARTIN_memoria.doc document de word
Foto de l’obra que presenta a concurs anaMARTIN _obpre.jpg jpg / mín. 300 dpi/ 4.000 KB. (4mb) màx.
Foto obra recent 1 anaMARTIN _ob1.jpg jpg / 4.000 KB màx.
Foto obra recent 2 anaMARTIN _ob2.jpg jpg / 4.000 KB màx.
Foto obra recent 3 anaMARTIN _ob3.jpg jpg / 4.000 KB màx.
Foto obra recent 4
etc. Fins a 6 màx.
anaMARTIN _ob4.jpg jpg / 4.000 KB màx.


L'esmentada documentació es ficarà en una carpeta amb el cd dins sobre adient (no caixa) adherit al seu interior. Per a l'enviament es recomana "sobre verd" de Correus mida mitjana (260x330mm) o similar.

5. Enviament de les obres
 La llista de seleccionats es publicarà a la weblog del concurs a partir del 6 de juny, a més els seleccionats podran ser avisats al telèfon o correu electrònic que indiquin en el formulari. Les obres s'enviaran a càrrec del concursant (que comunicarà si ha contractat alguna assegurança) dins el termini exigit del 8 al 29 de juny en perfectes condicions per a ser exposades (cas contrari podran quedar excloses) i en embalatges reutilitzables per al retorn. L'organització tindrà la màxima cura de les obres rebudes però declina tota responsabilitat per danys involuntaris o fortuïts o per possibles pèrdues o danys durant el transport .

6. Jurat
Romà de la Calle, President de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Catedràtic d' Estètica i Teoria de les Arts de la Universitat de València, ex Director del Museu Valencià de la Il•lustració i la Modernitat (MUVIM), cofundador i membre de l’Associació Valenciana de la Crítica d’Art.
Josep Maria Cadena. Periodista i crític d'art.
Joan Gil, Crític, comissari independent, editor i gestor cultural
Violant Porcel. Directora de la Galeria Marlborough Barcelona. Vicepresidenta de l’ Associació Catalana de Crítics d’Art ACCA.
Antoni Pinyol. Galerista, arquitecte i promotor cultural.
La comissaria del concurs, Raquel Medina, assistirà al jurat en les seves deliberacions i actuarà com a secretaria
.

El veredicte es farà públic en l'acte de lliurament de premis i d'inauguració oficial de l'exposició d'obres seleccionades en data que s'anunciarà oportunament.
L'obra guardonada amb el premi principal passarà a ser patrimoni de l'Ajuntament de Salou la qual cosa implica rebre de l'autor per escrit la corresponent cessió legal de la mateixa i dels seus drets d'explotació enunciats en la Llei de Propietat Intel•lectual, art. 17 (reproducció, distribució i exhibició). Els guanyadors dels accèssits també autoritzen gratuïtament la reproducció de les mateixes únicament per a la difusió del concurs i dels artistes guardonats.
El veredicte i totes les decisions del jurat són inapel·lables. El jurat està facultat per a poder resoldre qualsevol dubte o aspecte no previst en aquestes bases
.

7. Exposició i catàleg
Els participants accedeixen voluntàriament a l'ús del seu nom i la reproducció de les obres seleccionades i si escau de la foto personal per al material de difusió relatiu al concurs en qualsevol mitjà i així mateix per a l'edició del catàleg que s'editarà amb la finalitat exclusiva de promocionar els artistes seleccionats i sense ànim de lucre, pel que no generarà cap retribució per drets d'autor. Si bé el catàleg recollirà la totalitat d'obres seleccionades, el nombre definitiu d'obres que configuren l'exposició dependrà de l'espai disponible i queda a criteri de la direcció. L'organització o el patrocinador podran exercir opció preferent de compra d'acord amb l'autor. Un cop acabada l'exposició els concursants hauran de recollir les obres a la Torre Vella en el termini de 60 dies, o sol•licitar-ne la devolució, que a ser possible anirà a càrrec de l'organització per a distàncies superiors als 400 km. En cas que alguna obra no sigui retirada ni reclamada, s'entendrà que l'autor la cedeix a favor de l'Ajuntament de Salou.
El fet de participar implica la plena acceptació d’aquestes bases i la renúncia a qualsevol reclamació
.

Organitza: Ajuntament de Salou. Regidoria de Cultura.
Direcció institucional: Mª José Rodríguez Andrades, Regidor de Cultura
Comissariat i direcció tècnica del certamen: Raquel Medina de Vargas

Descarregar Bases

Bases 2016                                                                                             |Cat.|
El Ayuntamiento de Salou convoca la bienal IX Premi Salou de Recerca Pictòrica 2016 -Memorial José Luis Rubio Sáez- con el objetivo de fomentar la experimentación, la innovación y la reflexión en el ámbito de la pintura referidas tanto a cuestiones de tipo formal como de contenido y estimular la constante evolución técnica y / o conceptual del arte pictórico en la contemporaneidad desde la divulgación de las aportaciones individuales más destacables. El certamen rinde homenaje al empresario José Luis Rubio Sáez, su mecenas y verdadero impulsor y cuenta con el patrocinio de sus herederos a través de la empresa Estructuras Ferru S.A.
 

La presente convocatoria se rige por las siguientes bases:

1. Dotación
El Premio Salou está dotado con la cantidad de 6.000 euros y no podrá ser dividido  ni declarado desierto, se establecen además un primer y un  segundo accésits dotados con 1.500 euros y 800 euros respectivamente, cantidades a las que se aplicará la retención impositiva legal. Sólo el premio principal conlleva la cesión de la obra, la cual pasará a formar parte del fondo de arte del Ayuntamiento de Salou. El ganador será invitado a hacer una exposición, en fecha a convenir, en el Centro Cultural Torre Vella de Salou.

2. Participantes
La participación es gratuita y abierta a todos los artistas de cualquier nacionalidad mayores de 18 años que tengan un domicilio actual de contacto en territorio español.  Los ganadores de anteriores ediciones del Premi Salou (no afecta a los accésits) no podrán concurrir a las dos siguientes.

3. Requisitos de las obras
Cada autor podrá presentar una obra reciente (realizada no antes de 2014) y que no haya sido premiada en otros concursos. Se admitirán todo tipo de soportes (no necesariamente bidimensionales) de técnicas y sus mezclas siempre que sea evidente algún rasgo de especificidad pictórica; en ningún caso una obra obtenida y/o reproducible mediante procedimientos mecánicos o digitales será aceptada como pictórica si no ha sufrido ninguna manipulación en este sentido; en caso de suscitar dudas de esta índole será resolutivo el criterio del jurado. La obra debe ser única, no efímera, y con garantías de conservación y permanencia, autónoma y autosuficiente (no dependerá de ningún utensilio externo ni requerirá un entorno espacial específico) aunque puede tener iluminación propia. Las dimensiones no serán inferiores a 80 cm en ninguno de sus lados ni excederán los 200 cm de alto, ni los 170 cm de ancho. Las piezas múltiples si van a pared se ajustarán igualmente a esas mismas dimensiones máximas aplicables al rectángulo imaginario que ocupen una vez colocadas, y caso de ir en el suelo tampoco superarán esa misma superficie. El peso total de la obra no excederá los 25 kg. Se presentará sin marco, salvo que éste forme parte integrante de la pieza, y caso de ser imprescindible será tipo listón. Tampoco llevará cristal ni elementos fácilmente rompibles. En el bastidor o en el reverso se indicará la posición correcta. Si consta de diferentes módulos (con un máximo de 4 si van colgadas a pared) o requiere un montaje concreto, se deberán incluir las instrucciones. No se admitirán montajes excesivamente complejos, delicados o peligrosos.

4. Procedimiento de inscripción y de elaboración del dossier
En la weblog del concurso premisaloupintura.blogspot.com el concursante deberá cumplimentar el formulario de preinscripción. El dossier se remitirá del 2 al 31 de mayo a:  Ajuntament de Salou, Regidoria de Cultura, Pg. 30 d’Octubre , 43840 SALOU. En la citada weblog se informará de todo lo relativo al certamen a lo largo de su desarrollo Las consultas o dudas se dirigirán al formulario de contacto o al correo electrónico info@premisaloupintura.org.

El jurado evaluará y seleccionará las obras a concurso a partir de la documentación recibida en los dossiers que elaborarán los participantes según las siguientes indicaciones:
El dossier se presentará en doble formato: soporte tradicional (carpeta) y también digital (CD o DVD).

Carpeta (dossier papel). Se ajustará al tamaño normalizado DIN A4 con un máximo de 8-10 páginas y contendrá la siguiente documentación en este orden:
  • Formulario de inscripción (Descargarlo AQUÍ ) y foto personal del autor
  • Fotocopia del DNI, o documento equivalente para los extranjeros residentes, quienes no tengan residencia deberán indicar un domicilio de contacto en España.
  • Currículum (máx. una página, aprox. 30 líneas) con el siguiente orden: a. Lugar de residencia; b. Formación, becas y premios, c. Selección de exposiciones y ferias.
  • Memoria técnico-conceptual de la obra que se presenta a concurso y del trabajo de investigación en  que se inscribe (máximo una página de 30 líneas). 
  • Documentación gráfica  de la obra a concurso impresa en calidad suficiente (resolución aconsejada 300 dpi  mín 13x18 ) acompañada de otras obras recientes (entre 4 y 6) todas ellas con indicación de medidas, técnica y fecha de ejecución.
CD/DVD  (Dossier digital con textos en Word e imágenes en jpg) en la carátula y en el propio disco figurará el escrito: Premi Salou 2016 y el nombre del concursante (supongamos Ana Martín). Incluirá los siguientes archivos con los epígrafes, contenidos y características que a continuación se especifican:

Tipo de documento Nombre del archivo Formato/Resolución/ Tamaño
Formulario de inscripción anaMARTIN_form.doc documento de Word
Foto tipo DNI anaMARTIN_foto.jpg jpg
Currículum anaMARTIN_cv.doc documento de word
Memoria técnico-conceptual y listado de fotos indicando titulo medidas, técnica y fecha de ejecución de cada obra. anaMARTIN_memoria.doc documento de word
Foto de la obra que presenta a concurso anaMARTIN _obpre.jpg jpg / mín. 300 dpi/ 4.000 KB (4mb) máx.
Foto de obra reciente 1 anaMARTIN _ob1.jpg jpg / 4.000 KB máx.
Foto de obra reciente 2 anaMARTIN _ob2.jpg jpg / 4.000 KB máx.
Foto de obra reciente 3 anaMARTIN _ob3.jpg jpg / 4.000 KB máx.
Foto de obra reciente 4
etc. hasta 6, máx.
anaMARTIN _ob4.jpg jpg / 4.000 KB máx.


Dicha documentación se meterá en una carpeta con el cd en sobre (no caja) adherido en su interior. Para el envío se recomienda “sobre verde” de Correos tamaño mediano (260x330mm) o similar.

5. Envío de las obras
La lista de seleccionados se publicará en la weblog del concurso a partir del 6 de junio, además los seleccionados podrán ser avisados al teléfono o e-mail que indiquen en el formulario.  Las obras se enviarán a cargo del concursante (que comunicará si ha contratado algún seguro) dentro del plazo exigido del 8 al 29 de junio en perfectas condiciones para ser expuestas (caso contrario podrán quedar excluidas) y en embalajes reutilizables para el retorno. La organización tendrá el máximo cuidado de las obras recibidas pero declina toda responsabilidad por daños involuntarios o fortuitos o por posibles pérdidas o daños durante el transporte.

6. Jurado

Román de la Calle. Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Valencia, ex Director del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MUVIM), cofundador y miembro de la Asociación Valenciana de la Crítica de Arte.
Josep Maria Cadena. Periodista y crítico de arte.
Joan Gil. Crítico, comisario independiente, editor y gestor cultural
Violant Porcel. Directora de la Galeria Marlborough Barcelona. Vicepresidenta de la Asociación Catalana de Críticos de Arte ACCA.
Antoni Pinyol. Galerista, arquitecto y promotor cultural.
La comisaria del concurso, Raquel Medina, asistirá al jurado en sus deliberaciones y actuará como secretaria.


El veredicto se hará público en el acto de entrega de premios y de inauguración oficial de la exposición de obras seleccionadas en fecha que se anunciará oportunamente.
La obra galardonada con el premio principal pasará a ser patrimonio del Ayuntamiento de Salou lo que implica recibir del autor por escrito la correspondiente cesión legal de la misma y de sus derechos de explotación enunciados en la Ley de Propiedad Intelectual, art. 17 (reproducción, distribución y exhibición). Los ganadores de los accésits también autorizan gratuitamente la reproducción de las mismas únicamente para la difusión del concurso y de los artistas galardonados.
El veredicto y las decisiones del jurado son inapelables. El jurado está facultado para poder resolver cualquier duda o aspecto no previsto en estas bases
.

7. Exposición y catálogo
Los participantes acceden voluntariamente al uso de su nombre y la reproducción de las obras seleccionadas y en su caso de la foto personal para el material de difusión relativo al concurso en cualquier medio y asimismo para la edición del catálogo que se editará con el fin exclusivo de promocionar a los artistas seleccionados y sin ánimo de lucro, por lo que no generará ninguna retribución por derechos de autor. Si bien el catálogo recogerá la totalidad de obras seleccionadas, el número definitivo de obras que configuren la exposición dependerá del espacio disponible y queda a criterio de la dirección. La organización o el patrocinador podrán ejercer opción preferente de compra de acuerdo con el autor. Una vez terminada la exposición los concursantes deberán recoger las obras en la Torre Vella en el plazo de 60 días, o solicitar su devolución, que a ser posible irá a cargo de la organización para distancias superiores a los 400 km. En caso de que alguna obra no sea retirada ni reclamada, se entenderá que el autor la cede a favor del Ayuntamiento de Salou.


El hecho de participar implica la plena aceptación de todas estas bases y la renuncia a cualquier reclamación.

Organiza: Ayuntamiento de Salou. Concejalía de Cultura.
Dirección institucional: Mª José Rodríguez Andrades, Concejal de Cultura
Comisariado y dirección técnica del certamen: Raquel Medina de Vargas


Descarregar Bases